KEŞAP EĞİTİM VE KALKINMA VAKFI /VAKIF SENEDİ ÖRNEĞİ

VAKIF SENEDİ

 

BAŞLANGIÇ

 

Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türk Mendi Kanunu’nun hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

 

VAKFIN ADI

MADDE-1- Vakıf adı KEKVA(Keşap Eğitim ve Kalkınma Vakfı)dır.

 

MADDE-2- Vakfın merkezi …………(İstanbul ili ….ilçesinde)olup,adresi:………………… İSTANBUL dur.Vakıf yönetim kurulu kakarı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilik açabilir.

 

VAKFIN AMACI

 

MADDE-3-Keşap Eğitim ve Kalkınma Vakfı,Atatürkçü düşünce ışığında,Atatürk  ve Cumhuriyetin ilke ve inkilaplarına bağlı kalarak :

a-Giresun ili –Keşap ilçesi merkez ve köylerindeki  Eğitim sorunları olan insanlara yardım etmek,

b-Eğitim süresince başarılı ve eğitime muhtaç çocuklara ve gençlere burs,eğitim yardımı,yurt ve  barınma olanakları sağlamak,

c-Gençlerin eğitim olanaklarından yararlanması için ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa projeler üretmek,bu projeler aracılığı ile gençlerin yurt içinde ve yurt dışında eğitim görebilmelerine  yardımcı olmak,

d-Keşap merkez ve köylerinde bulunan eğitim ve öğrenim yapılan tüm okul ve diğer eğitimle ilgili kurum ve kuruluşların  binalarının yenilenmesi,bakım ve onarımlarının yapılması,eğitim araç ve gereçleri temini

e-Keşap merkez ve köylerinde ihtiyaç duyulması halinde yeni okul ve eğitim binaları yapmak,okuyan öğrencilere yurt ve barınma evleri sağlamak,

f-Keşap merkez ve köylerinden doğumlu öğrencilere okudukları şehirlerde yurt ve barınma evleri sağlamak,

g-Keşap merkez ve köylerine ait el  sanatları ve yöresel üretimlerin tanıtımı ve düzenli üretimi için çalışmalar yapmak,

h-Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda   eğitim sorunlarımız,kültürel ve sanatsal değerlerimizi bulup ortaya çıkarmak,Eğitimi,tanıtımı ve üretimi sürdürerek bunları  potansiyel  kalkınma aracı olarak kullanmak,

j-Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda Tesis veya şirketler kurmak,işletmek,kurulu tesisi ve şirketlere iştirak etmek,

k-Keşap ilçemizin sahip olduğu kültürel  değerleri tanıtmak ve yaygınlaştırmak için el sanatları  başta olmak üzere yöresel meslekler  ve benzeri konularda yetiştirici kurslar açmak ,kaybolamaya yüz tutmuş  mesleklerin devamı için gerekli zemini hazırlamak ve maddi manevi destek sağlamak.

l-Bu amaçlar doğrultusunda halk el sanatları,oyun,muzik,edebiyat,eğitim,yöresel ürünler ve

alternatif kalkınma yöntemleri konularında,konferans,sempozyum,panel,tartışma,sohbet,

kongre,seminer,sergi,spor karşılaşmaları,anma günü,kutlama günü vb. etkinlikler düzenlemek,bu amaçla topluluklar kurmak,korolar oluşturmak,gösteriler düzenlemek,ulusal niteliklerde  sinama,tiyatro,piknik ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak,müzik  festivaller düzenlemek,düzenlenen tüm bu çalışmaları maddi ve manevi alanlarda destek olmak,

m-Vakfı  amaçlarına uygun olarak hazırlanan rapor,araştırma,inceleme,çeviri,film, müzik,bilimsel çalışma veya araştırma,internet ortamlı çalışmaları kitap,dergi,broşür,gazete vb gibi süreli ve süresiz yayınlar halinde neşretmek,dağıtımını yapmak,vakıf dışında yayınlanmış bu tür eser ve çalışmaların  basım ve dağıtımını yapmak ve bu tür eserlerin üretilmesi,basım dağıtımının yapılması için maddi manevi  destek vermek,

n-Kültürel ve sanat değerlerimizin ortaya çıkartılması için bulunacak yerli ve yabancı yayınları temin etmek,eğitim ve öğrenime destek sağlayacak yerli ve yabancı yayınların temin etmen  bunların tercümelerini yaptırmak,tarımda yöresel ürünlerin geliştirilmesi,yeni ürün temini,yörede üretilen  ürünlerin  işlenmesi,depolanması,ithalatı ve ihracatı için çalışmalarda bulunması,bu amaçla yeni  üretim alanları açması,kurulu olanlara ortak yada hissedar olması,nitelikli ürün  üretimlerinin maddi manevi desteklenmesi,keşap merkez ve köylerinde   her köyde en az bir tane örnek fındık üretim bahçeleri kurulması,kurulacak yada kurulmuş olan bu örnek fındık bahçelerinde ki bilimsel  üretim çalışmalarının ve organik ürün yetiştirilmesinin  maddi ve manevi olarak desteklenmesi,

o-Vakfın amaçları doğrultusunda okul,enstitü,konservatuvar,müze,yoksul ve spastik insanların korunması için barınma evleri kurmak,yerel radyo ve tv kurmak,internet ortamlı yayınlar  yapmak,süreli yada süresiz gazete,dergi,kitap yayınlamak,yaşlı ve emekliler için Keşap ilçemizde  “yaşlılar evi “kurulması,

p-Vakfın  amaçlarının  yapılabilmesi için bina ,tesis,araç,gereç,iş ve üretim makineleri

 alınması,kiralanması her türlü donanım malzemelerinin alınması ,kiralanması,vakfın amaçları doğrultusunda  bağış kabul edilmesi,

r-Vakfın amaçları doğrultusunda olmak kaydıyla yurt içi ve yurt dışı  eğitim,gezi ve tanıtım turları organize etmek,yurt içi veya yurt dışında sergi,fuar ve organizasyonlara katılmak.

 

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞLEMLER

 

MADDE-4-Amacına ulaşmak için vakıf, kanuni sınırlamalar dışında, miktar ve değeri sınırlanmış olarak taşınır -taşınmaz mallara veya her ikisinin de bir arada olduğu her çeşit mal ve mülke ,ayrıca mal varlığına bağış, vasiyet, diğer  ölüme bağlı sebepler yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya, kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve haklarında vazgeçmeye , gelirlerini veya karlarını tahsil ve harcamaya, gelirlerini bir veya birçok defa yatırımda kullanmaya, Vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla, olan bağış veya vasiyet, veya çeşitli ölüme bağlı sebepler yoluyla vakfa verildiği anlaşılan , taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve , harcamaya; yerli veya yabancı bir veya birden fazla şirketin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve tüm hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa, Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzüğe Uygun olarak Vakfın amacına benzer olarak faaliyette bulanan yerli ve yabancı vakıflarla işbirliği yapmaya,yabancı eğitim kurum ve kuruluşlarında yardım almaya,ulusal veya uluslar arası yardım ve eğitim ve üretim  kuruluşları ile ortaklaşa veya hisse olarak ortaklıklar kurmaya ,yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımın temini için onlarla anlaşmalar akdetmeye, amacına harcayacağı gelirleri artırmak için para mevcutlarıyla veya vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, katılma paylarına isabet eden temettü veya kar hisselerini sarfa,

            Gayrimenkullerden  faydalanma, kullanma,kiralama ,gelirlerinden faydalanma  gibi mülkiyetin gayri ve ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya;

            Mevcut veya elde edeceği gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır ve taşınmaz malların rehin edilmesi dahil  her türlü teminatları almaya,  banka kefaletlerini kabule;

            Vakıf amaçlarını  gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye ipotek almak ve vermek, birleştirme  ve bölme  işlemlerini yapmaya,

                        Sonuç olarak, vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve gerekli  görülen tüm  girişim, yöntem, mal edinme  ve sözleşmeleri, işlemleri yapmaya , Medeni Kanunun 46.maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

            Ancak, vakıf, bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı Kanunla yasaklanan amaçlar için  kullanamaz

 

VAKFIN MAL VARLIĞI

MADDE-5 Vakfın mal varlığı kurucular kurulu tarafından  vakfa tahsis edilmiş olan ……………………………tl dir.

Vakıf bu ilk kuruluş varlığına ilave olarak,yurt içinden ve yurt dışından her türlü mal ve  hakları,bir varlığın tamamını veya bir kısmını,bağış,vasiyet,veya başka suretle elde edebilir,kullanma,kiralama,kira gelirlerinden faydalanma ve mülkiyetlerin gayri  ayni haklarına sahip olabilir,bu hakları hukuki yollarla temin edebilir,bağış,talimat,vasiyet ve başka suretle elde edilen  nakit para,tasarruf,devlet bonosu,alacak senetleri gibi nakit  ticari elemanların  tamamını veya süreli süresiz faiz ve gelirlerini bağış olarak alabilir.

 

VAKFIN ORGANLARI

 

MADDE-6-

a-Kurucular Kurulu

b-Yönetim Kurulu

c-Denetleme Kurulu

d-Vakıf Genel Sekreteri

 

KURUCULAR KURULU

 

MADDE -7- Kurucular Kurulu şu şekilde teşekkül eder.

a-Ekli listedeki gerçek kişiler

b-Ekli listedeki kuruluşlar

c-Kurucular Kurulu üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere, yönetim kurulunun veya Kurucular Kurulu üyelerinin teklifi ve Kurucular Kurulunun kararıyla seçim yapılır

 

KURUCULAR KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE-8-

Kurucular Kurulu  vakfın en yüksek karar organıdır ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Yönetim kurulunu seçmek,
b) Denetim kurulunu seçmek,
c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.
Vakıf Kurucular Kurulu, yönetim kurulunun tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda, Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük hükümleri itibarı ile azil sebeplerinin oluşması halinde, mahkemenin vereceği azil kararını beklemeden görevden alabilir

 

KURUCULAR KURULUNUN TOPLANMASI

 

MADDE-9—Kurucular Kurulu ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.
Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması,Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ,seçimlerin yapılaması,konularını görüşmek üzere  her yıl…….. ayı içinde toplanır.
 Kurucular Kurulu  ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya Kurucular Kurulu üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez.Olağan ve Olağan üstü toplantılarda öncelikle divan oluşturulur.Divan 1 Başkan,1 Başkan Yardımcısı ve 2 katip üye seçimi ile oluşur.Alına kararlar zapta geçer ve altları  Divan üyeleri tarafından imzalanır. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.Olağan yada Olağan üstü toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.
Kurucular Kurulu  üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.
Kurucular Kurulu  karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, Kurucular Kurulundan bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.
Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU

 

MADDE-10- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına (7) asil ve (7) yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun Kurucular Kurulu üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, genel sekreter ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya (3 ) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Yönetim kurulu başkanı, vakfı temsil eder. Genel Sekreter, başkan bulunmadığı zamanlarda yönetim kurulunun toplantılarına başkanlık eder. Gerekirse Genel Sekretere yönetim kurulu tarafından temsil yetkisi verilebilir.

            Yönetim Kurulu başkanına veya vakıf genel sekreteri vakıf adına tasarruf yapma yetkisi verebilir.

             Yönetim kurulunca, toplantı olmadığı zamanlarda vakıf işleri ile ilgili kararlar alıp yürütmek üzere Yönetim Kurulu Başkanı,  Genel Sekreterden ve üyelerden birisi ile meydana gelecek üç kişilik bir icra kurulu kurulabilir. Bu kurulun hangi hallerde ve konularda karar alıp yürüteceği yönetim kurulunca önceden tespit edilir tesbit edilir.
               Yönetim Kurulu Toplantı yeter sayısı (4 ) olup, karar yeter sayısı da (4) kişidir.                    Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

 

YÖNETİM KURLUNUN GÖREV-YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

MADDE-11-Yönetim Kurulunun görev-yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 

a) Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için faydalı olan her türlü tedbirleri almak,

b) Vakfın çalışmalarının gerektiği harcamaları yapmak ve ödeme usüllerini tesbit etmek,

c) Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile paraları, nakdi değeri olan hakları, hisse ve alacak senetlerini ve benzeri kıymetli evrakı, intifa sükna veya mülkiyetin gayri, ayni hakları, bir mal varlığının tamanını veya bir kısmını hibe, vasiyet veya ölüme bağlı diğer tasarruflar yolu ile yahut satın alma veya kiralama sureti ile temellük ve tasarruf temek ve suretle iktisap olunan emvalin Vakıf mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek ve sair her türlü özel veya resmi işleri yapmak,

d)  Vakıf gayesinin gerçekleştirilmesi için, vakıf mal varlığının nasıl ve ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağı hakkında karar almak ve bu sebeple vakfın mallarından tasarruf etmek sureti ile ilgili mevzuat çerçevesinde menkul ve gayrimenkul, malları satmaya, kiralamaya, gelirlerini tahsile ve sarfa yetkili bulunmak ve gayrimenkuller için tapu dairelerinde gerekli takrirleri vermek,

e)  Vakıf işlerinde çalıştırılacak vakıf  birim müdürleri ve ihtiyaç duyulacak diğer personelin tayini ile görev ve yetkilerini, sorumluluklarını, bu personele verilecek ücretleri tesbit etmek, lüzum görülen hallerde bunların vakıfla ilişkisini kesmek (bu personelin görev, yetki ve sorumluluklarını yönetim kurulunca hazırlanacak bir talimatla belirtilir.)

f)  Vakfın bütçe ve bilançoları ile gelir-gider cetvelini ve faaliyet raporlarını hazırlamak, ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar

g) Usulüne göre karar, muhasebe, demirbaş eşya, gayrimenkul eşya defterini tutmak,

h) Kurucular kuruluna hesap vermek,

i)   Vakıf senedinde yapılacak değişikliklerin hazırlığını yapıp Kurucular kuruluna sunmak,

j)   Kurucular kurulunun karar ve temennilerinden mümkün olanlarını yerine getirmek,

k) Vakfa maddi ve manevi yardımı dokunanlardan lüzumlu gördüklerini üyeliklerinin Kurucular Kuruluna teklif etmek, (Yönetim Kurulunca bu gibilere madalya ve belge de verilebilir.)

l)   Vakfın kuracağı tesisler için lüzumlu talimat ve yönetmelikleri hazırlamak, yürürlüğe koymak ve hükümlerini yürütmek,

 

VAKFIN TEMSİLİ

 

MADDE-12- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve Genel sekretere devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETLEME KURULU

 

MADDE-13- Denetim kurulu Kurucular Kurulu adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, Kurucular Kurulunca kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek (3 )  kişiden oluşur. Ayrıca (3 ) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.
Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, Kurucular Kurulu toplantısından en az 15 (on beş) gün önce Kurucular kuruluna gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

 

VAKIF GENEL SEKRETERİ

 

 

MADDE-14- Vakıf organlarından biri de Vakıf Genel Sekreteridir. Vakıf Genel Sekreteri  Yönetim Kurulu üyeleri arasından Yönetim kurulunca seçilir edilir. Genel Sekreter, Yönetim Kurulunca verilen kararları uygular ve Yönetim Kurulunca verilen diğer işleri yürütür. Yönetim Kurulunca ihtiyaca göre yeteri kadar Genel Sekreter Yardımcısı, Şube Müdürü ve diğer personel görevlendirilebilir.

 

VAKFIN GELİRLERİNİN  TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER

 

MADE-15- Vakıf yönetimince, yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin yüzde yirmisi, vakfın  idari masrafları ile ihtiyatlara ve vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara, kalan yüzde sekseni ise vakıf amaçlarına ayrılarak harcanacaktır.

            Vakıf tarafından  kurulacak Eğitim Tesislerinde,Eğitim Burslarında , en az yüzde 70 kapasite yetenekli, ancak, maddi imkandan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az yüzde 70 maddi imkanı olmayan hastalara  ve  Üretim tesislerinde ki  iş olanaklarının en az yüzde 50  maddi imkanı olamayan kişilere ve yeni üretim biçimleri geliştiren  kişilere  tahsis edilecektir.

 

                           VAKFA İFA EDİLECEK HİZMETLERİN KARŞILIĞI

 

MADDE-16-Vakfın Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruluna seçilenlerin ifa edecekleri hizmetler fahri olacaktır. Ancak Vakıf için yapacakları seyahat ve masrafları vakıfça karşılanacaktır

 

HESAP DÖNEMİ

 

MADDE-17- Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.

MADDE-18- Bankalarda hesap açma ve kapatma, para çekmede, Yönetim kurulunca görevlendirilecek iki kişinin imzası bulunur

 

. VAKFIN SENEDİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK

 

MADDE-19- Vakfın senedi ihtiyaca göre değiştirilebilir . Bunun için Yönetim Kurulunun teklifi ve Kurucular Kurulunun kararı şarttır.

            Kurucular Kurulu üyelerinden en az on kişinin teklifi halinde de Kurucular Kurulunun üçte ikisinin( 2/3)  oyu  ile senette değişiklik yapılabilir.

 

 

 

VAKFIN SONA ERMESİ

MADDE-20- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı Keşap Özel İdare Müdürlüğüne devredilir.
Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya Kurucular Kurulu üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve Kurucular Kurulunun üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür.

 

VAKFIN KURUCULARI

 

MADDE-21- Vakıf kurucularının adı, soyadı ile vakfa özgüledikleri mali değerler aşağıda gösterilmiştir.

1-………………….

2-………………..

3-………………..

4-………………..

5-…………………

……………

GEÇİCİ MADDELER

 

 GEÇİCİ MADDE-1-- Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur.
1-………….

2…………

3-…………….

4-………….

5-…………..

……………..

Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Kurucular Kurulunu  toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkililerine haizdir.

GEÇİCİ MADDE-2- Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere ………….. ………………. yetkili kılınmıştır.

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !